Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro koncové zákazníky. Obchodní podmínky pro velkoobchodní partnery ZDE !

Všeobecné obchodní podmínky byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a dalších platných právních předpisů.


A . ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 
Prodávající: Ing. Jana Štursová
Sídlo:  Okružní 2105, 393 01 Pelhřimov
IČ: 69277753
DIČ: CZ7855191905
 
Evidence: Městský úřad Pelhřimov - Obecní živnostenský úřad, ev.č. 330402-8130, č.j. OZU/06/6813
 
Kupující: zákazníkem internetového obchodu www.gadeo.cz je buď spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele nebo podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Obchodní podmínky se nevztahují na osoby, které nakupují zboží na www.gadeo.cz  v rámci své podnikatelské činnosti nebo za účelem dalšího prodeje.
 
1 . Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 NOZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.gadeo.cz 
 
2 . Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem,  a potvrzuje, že měl možnost se s nimi před uzavřením kupní smlouvy řádně seznámit.
 
3 . Znění obchodních podmínek může být měněno či doplňováno. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
 

B . KUPNÍ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA

 
1 . Objednávka uskutečněná pomocí objednávkového formuláře, nákupního košíku na www.gadeo.cz , e-mailem nebo telefonicky se po jejím přijetí stává návrhem kupní smlouvy.
 
2 . Vytvořením a odesláním  objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu.
 
3 . Kupní smlouva se stává platnou v okamžiku potvrzení přijetí objednávky.
 
4 . Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři nebo e-mailu.
 
5 . Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Místem dodání může být po předchozí vzájemné dohodě i sídlo prodávajícího.
 
6 . Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku B těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy v případech, kdy zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila, a tato je neakceptovatelná kupujícím. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího a to v plné výši. O této skutečnosti bude zákazník předem informován a nebude se tak dít bez vzájemné dohody.
 

C . ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

 
1 . Je-li jako způsob platby zvolen BANKOVNÍ PŘEVOD, nepřevádějte platbu bezprostředně po dokončení objednávky! Vyčkejte, až budete kontaktováni zaměstnancem e-shopu www.gadeo.cz  , který Vám objednávku potvrdí a sdělí její pokrytí.
 
2 . V případě nejasností si provozovatel vyhrazuje právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů a doplnit potřebné informace k objednávce. Proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.
 

D. DODACÍ PODMÍNKY PRO ČR

 
1 . Zboží, které je skladem, expedujeme od 1 do 3 dní od obdržení objednávky. Tato lhůta začíná běžet následujícím pracovním dnem od obdržení objednávky - pokud se jedná o platbu dobírkou, nebo od data, kdy byla platba bankovním převodem prokazatelně připsána na účet prodávajícího.
 
2 . V případě, že objednávka obsahuje více položek rozdílného charakteru, je dodací lhůta podřízena položce s nejdelší dodací lhůtou.
 
3 . V období od 1.listopadu do 31.prosince si vyhrazujeme právo na prodloužení dodacích lhůt až o 10 dní. Z časových důvodů nejsou v tomto období přepisovány dodací lhůty u jednotlivých položek.
 
4 . V období od 1.ledna do 10. ledna může být z důvodu inventarizace interentového obchodu www.gadeo.cz pozastevena veškerá expedice objednávek, pokud není uvedeno jinak.
 
5 . Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit expedice objednávek i mimo termín uvedený v článku D, bodě 4. Zároveň se zavazuje včasně a na první pohled viditelně o této skutečnosti informovat kupující na titulní straně internetového obchodu www.gadeo.cz
 

E. DODACÍ PODMÍNKY PRO SR

 
1 . Zboží, které je skladem, expedujeme od 1 do 3 dní od obdržení objednávky. Tato lhůta začíná běžet následujícím pracovním dnem od obdržení objednávky - pokud se jedná o platbu dobírkou, nebo od data, kdy byla platba bankovním převodem prokazatelně připsána na účet prodávajícího.
 
2 . V případě, že objednávka obsahuje více položek rozdílného charakteru, je dodací lhůta podřízena položce s nejdelší dodací lhůtou.
 
3 . V období od 1.listopadu do 31.prosince si vyhrazujeme právo na prodloužení dodacích lhůt až o 10 dní. Z časových důvodů nejsou v tomto období přepisovány dodací lhůty u jednotlivých položek.
 
4 . V období od 1.ledna do 10. ledna může být z důvodu inventarizace interentového obchodu www.gadeo.cz pozastevena veškerá expedice objednávek.
 
5 . Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit expedice objednávek i mimo termín uvedený v článku E, bodě 4. Zároveň se zavazuje včasně a na první pohled viditelně o této skutečnosti informovat kupující na titulní straně internetového obchodu www.gadeo.cz
 
 

F . Práva z vadného plnění

 

 1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ.

2. Prodávající odpovídá za dodání bezvadného zboží.  Zejména odpovídá za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má vlastnosti, které byly uvedeny v popisu zboží ( rozměry, materiálové složení, hmotnost, ... )
  • se zboží hodí k účelu, který prodávající uvádí
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

 

3. V případě zjištění vad a pochybení má spotřebitel právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu nebo odstoupit od kupní smlouvy.

4. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. 

5. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 

6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu ( např. kupoval zboží ve slevě a na vadu byl předem upozorněn), anebo pokud kupující vadu sám způsobil  (např. špatnou manipulací, nedodržením pokynů k ošetření, praní atd,).

 

G.  STORNO OBJEDNÁVKY , ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 
1 . Kupující má právo stornovat svou objednávku v průběhu jejího vyřizování. Toto právo končí informací o odeslání zásilky.

2 . V případě zaplacení před následným stornem objednávky bude platba vrácena zpět v plné výši.
 
3 .V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího, nejlépe písemně a uvede, že odstupuje od smlouvy - uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
 
Spotřebitel nemůže takto odstoupit od smlouvy na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, nebo na dodané audio a video nahrávky a počítačové programy, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.
Spotřebitel nesmí uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u následujících smluv:
 
  • o poskytování služeb, bylo-li se souhlasem spotřebitele zahájeno plnění před uplynutím lhůty 14 pracovních dn
  • o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výkyvech finančního trhu, které dodavatel nemůže ovlivnit
  • o dodávce zboží upraveného podle požadavků spotřebitele nebo zboží přizpůsobené osobním požadavkům nebo zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno nebo které snadno podléhá zkáze nebo které má prošlou dobu spotřeby
  • o dodávce audionahrávek nebo videonahrávek nebo počítačových programů, které byly spotřebitelem rozpečetěny
  • o dodávce novin, periodik a časopisů
  • o poskytování sázkových a loterijních služeb
 
Vrácené zboží je: nepoužité, neporušené, nenošené, neprané, včetně originálních visaček, štítků a prodejních dokladů ( faktura, návod, zaruční list,.. ), v původním obalu = zákazníkovi bude vrácena kupní cena zboží  vč. uhrazeného poštovného ( doběrečné není součástí poplatku za přepravu ).

Vrácené zboží je: použité, neúpné, poškozené, jeví známky opotřebení ( poškrábané, prané, zmačkané,... ), bez visaček, bez původního obalu nebo bez prodejních dokladů ( faktura, návod, zaruční list,.. ) = zákazníkovi bude vrácena  kupní cena zboží vč. uhrazeného poštovného ( doběrečné není součástí poplatku za přepravu ). ponížena o zjištěné opotřebení.
 
Vrácení zboží dodavateli ( prodejci ) provádí spotřebitel na své vlastní náklady.

Prodejce musí vrátit spotřebiteli celou částku dle výše uvedeného nejpozději do 14 dnů od řádného a naplněného odstoupení od smlouvy ( tzn. prodejce obdržel odstoupení od kupní smlouvy i vrácené zboží ).
 
4. Zboží nelze zasílat zpět formou dobírky. V tomto případě nebude zásilka prodávajícím převzata.
 
5. NEPŘEVZETÍ DOBÍRKY NENÍ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY! V takovém případě budou zákaznikovi dle zákona § 53 odst.10 Občanského zákoníku účtovány skutečně vynaložené náklady spojené s odesláním objednávky. O vzniku tohoto závazku budete informováni písemně.
 
 

H . ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1 . Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.4. 2018. Jejich znění může být během provozu internetového obchodu www.gadeo.cz upravováno.

2 . Vždy platí obchodní podmínky, které byli platné v den přijetí objednávky. Následná změna obchodních podmínek se k dané objednávce nevztahuje.

3 . Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Zvláště je přihlíženo k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.