Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro koncové zákazníky.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Prodávající: Ing. Jana Štursová

Sídlo:  Okružní 2105, 393 01 Pelhřimov

IČ: 69277753

DIČ: CZ7855191905

 

Evidence: Městský úřad Pelhřimov - Obecní živnostenský úřad, ev.č. 330402-8130, č.j. OZU/06/6813

 

Kupující: zákazníkem internetového obchodu www.gadeo.cz je buď spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele nebo podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Obchodní podmínky se nevztahují na osoby, které nakupují zboží na www.gadeo.cz  v rámci své podnikatelské činnosti nebo za účelem dalšího prodeje.

    1.1  Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu gadeo.cz.

    1.2  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

    1.3  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

    1.4  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

    1.5  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

    1.6  Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem,  a potvrzuje, že měl možnost se s nimi před uzavřením kupní smlouvy řádně seznámit.

    1.7  Znění obchodních podmínek může být měněno či doplňováno. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, OBJEDNÁVKA

    2.1  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

    2.2  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

    2.3  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

    2.4  Objednávku kupující uskuteční pomocí objednávkového formuláře, nákupního košíku na gadeo.cz a to stisknutím tlačítka „ Objednat s povinností platby“ , e-mailem nebo telefonicky. Pokud bude objednávka učiněna telefonicky či mailem, bude nakupujícímu do 24 hodin od obdržení potvrzena písemnou formou – e-mailem.

    2.5  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

    2.6  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

    2.7  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

    2.8  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

    2.9  Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku 2 těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy v případech, kdy zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila, a tato je neakceptovatelná kupujícím. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího a to v plné výši. O této skutečnosti bude zákazník předem informován a nebude se tak dít bez vzájemné dohody.


3.  ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

    3.1  V případě nejasností si provozovatel vyhrazuje právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů a doplnit potřebné informace k objednávce. Proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.


4.  CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

    4.1  Cena je vždy uvedena v rámci webového rozhraní, v návrhu objednávky a ve smlouvě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u zboží v rámci e-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve smlouvě. V rámci návrhu objednávky je též uvedena cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

    4.2  Platba celkové ceny bude po kupujícím vyžadována po uzavření smlouvy a dle zvolené preference nakupujícího. Úhradu celkové ceny může kupující provést následujícími způsoby:

            4.2.1  Běžným bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení objednávky. V případě platby bankovním převodem je celková cena splatná do 7mi kalendářních dní od obdržení podkladů k platbě. Pokud platba nebude po uplynutí této lhůty prokazatelně připsána na účet prodávajícího, obdrží nakupující opakovanou výzvu k úhradě. Kupující má opět 7 kalendářních dní doručení platby prodávajícímu. V případě, že platba nebude 7. kalendářní den prokazatelně připsána na účet prodávajícího, bude objednávka stornována a kupující informován e-mailem.

            4.2.2  Kartou online, bankovním převodem online. V takovém případě probíhá platba přes bezpečnou ( 3D secure ) platební bránu GoPay+ Celková cena je splatná do 7mi kalendářních dní od obdržení podkladů k platbě. Pokud platba nebude po uplynutí této lhůty prokazatelně připsána na účet prodávajícího, obdrží nakupující opakovanou výzvu k úhradě. Kupující má opět 7 kalendářních dní doručení platby prodávajícímu. V případě, že platba nebude 7. kalendářní den prokazatelně připsána na účet prodávajícího, bude objednávka stornována a kupující informován e-mailem.

            4.2.3  Dobírkou. V takovém případě kupující uhradí zboží při doručení oproti jeho předání. V případě platby dobírkou je celková cena splatná při převzetí zboží.

            4.2.4  Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit zboží v případě převzetí v naší provozovně. V případě platby hotově při osobním odběru je celková cena splatná při převzetí zboží.

    4.3  Faktura bude vystavena po uhrazení celkové ceny. Faktura bude fyzicky přiložena ke zboží a dostupná v uživatelském úču.

    4.4  Vlastnické právo ke zboží na kupujícího přechází až poté, co uhradí celkovou cenu a zboží převezme. V případě platby bankovním převodem je celková cena zaplacena prokazatelným připsáním na náš bankovní účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

5.  DODACÍ PODMÍNKY PRO ČR a SR

    5.1  Zboží, které je skladem, expedujeme od 1 do 3 dní od přijetí a potvrzení objednávky.Tato lhůta začíná běžet následujícím pracovním dnem - pokud se jedná o platbu dobírkou, nebo od data, kdy byla platba bankovním převodem prokazatelně připsána na účet prodávajícího, jedná-li se o platbu bankovním převodem, online bankovním převodem nebo platební kartou.

    5.2  V případě, že objednávka obsahuje více položek rozdílného charakteru, je dodací lhůta podřízena položce s nejdelší dodací lhůtou.

    5.3  V období od 1.prosince do 31.prosince si vyhrazujeme právo na prodloužení dodacích lhůt až o 10 dní.Informace bude vždy viditelně zveřejněna na webovém rozhraní e-shopu www.gadeo.cz

    5.4  V období od 1.ledna do 10.ledna může být z důvodu inventarizace internetového obchodu gadeo.czpozastavena veškerá expedice objednávek, pokud není uvedeno jinak. Informace bude vždy viditelně zveřejněna na webovém rozhraní e-shopu www.gadeo.cz

    5.5  Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit expedice objednávek i mimo termín uvedený v článku 5, odstavci 4. Informace bude vždy viditelně zveřejněna na webovém rozhraní e-shopu www.gadeo.cz

6.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

    6.1  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

    6.2  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulářposkytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího ( Gadeo.cz, Jana Štursová,  Kouřimského 2532, 39301 Pelhřimov ) či na adresu elektronické pošty prodávajícího shop@gadeo.cz .

    6.3  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

    6.4  V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

    6.5  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

    6.6  V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

    6.7  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.  PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

    7.1  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

    7.2  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

    7.3  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží,  náklady spojené s jiným způsobem doručení.

    7.4  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

    7.5  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

    8.1  Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů)

    8.2  Prodávající odpovídá za dodání bezvadného zboží.  Zejména odpovídá za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1  má vlastnosti, které byly uvedeny v popisu zboží ( rozměry, materiálové složení, hmotnost, ... )

8.2.2  se zboží hodí k účelu, který prodávající uvádí

8.2.3  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

    8.3  Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

    8.4  Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

    8.5  Ustanovení uvedená v čl.8 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

    8.6  Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího.

    8.7  Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Gadeo.cz, Kouřimského 2532, 39301 Pelhřimov, telefonicky na čísle 606713060 či elektronickou poštou na adrese shop@gadeo.cz

    8.8  Má-li Zboží vadu, má kupující následující právo:

 8.8.1  na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící části zboží

 8.8.2  na odstranění vady opravou zboží

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což bude posuzováno zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna efektivně.

    8.9  Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo na uplatnění vadného plnění si zvolil ( výměna, oprava ) při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

    8.10  Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady. V tom případě má kupující právo na:

8.10.1  přiměřenou slevu z ceny; nebo

8.10.2  odstoupení od smlouvy,

    8.11  Právo na odstoupení od smlouvy nenáleží v případě:

8.11.1  je-li vada Zboží nevýznamná.

8.11.2  že kupující vadu způsobil prokazatelně sám

     8.12  Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

     8.13  Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

9.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

     9.1  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

     9.2  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

     9.3  Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy  shop@gadeo.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

     9.4  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

     9.5  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

     9.6  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

     9.7  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.  STORNO OBJEDNÁVKY, ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

     10.1  Kupující má právo stornovat svou objednávku v průběhu jejího vyřizování. Toto právo končí informací o odeslání zásilky.

     10.2  V případě zaplacení před následným stornem objednávky bude platba vrácena zpět v plné výši.

     10.3  V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího, nejlépe písemně a uvede, že odstupuje od smlouvy - uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Formulář pro Odstoupení od kupní smlouvy

     10.4  Zboží nelze zasílat zpět formou dobírky. V tomto případě nebude zásilka prodávajícím převzata.

     10.5  NEPŘEVZETÍ DOBÍRKY NENÍ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY!V takovém případě budou kupujícímu dle zákona § 53 odst.10 Občanského zákoníku účtovány skutečně vynaložené náklady spojené s odesláním objednávky. O vzniku tohoto závazku budete informováni písemně.

     10.6  Kupující nemůže takto odstoupit od smlouvy na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, nebo na dodané audio a video nahrávky a počítačové programy, porušil-li kupující jejich originální obal.

     10.7  Kupující nesmí uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u následujících smluv:

10.7.1  o poskytování služeb, bylo-li se souhlasem kupujícího zahájeno plnění před uplynutím lhůty 14 pracovních dní

10.7.2  o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výkyvech finančního trhu, které dodavatel nemůže ovlivnit

10.7.3  o dodávce zboží upraveného podle požadavků spotřebitele nebo zboží přizpůsobené osobním požadavkům nebo zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno nebo které snadno podléhá zkáze nebo které má prošlou dobu spotřeby

10.7.4  o dodávce audionahrávek nebo videonahrávek nebo počítačových programů, které byly spotřebitelem rozpečetěny

10.7.5  o dodávce novin, periodik a časopisů

10.7.6  o poskytování sázkových a loterijních služeb

     10.8  Pokud kupující vrací zboží:nepoužité, neporušené, nenošené, neprané, včetně originálních visaček, štítků a prodejních dokladů ( faktura, návod, zaruční list,.. ), v původním obalu = zákazníkovi bude vrácena celková cena ( doběrečné není součástí poplatku za přepravu ).

     10.9  Pokud kupující vrací zboží:použité, neúplné, poškozené, jeví známky opotřebení ( poškrábané, prané, zmačkané,... ),  bez prodejních dokladů ( návod, zaruční list,.. ) = zákazníkovi bude vrácena celková cena ( doběrečné není součástí poplatku za přepravu ) ponížena o zjištěné opotřebení.

     10.10  Vrácení zboží dodavateli ( prodejci ) provádí spotřebitel na své vlastní náklady.

     10.11  Prodejce musí vrátit spotřebiteli celou částku dle výše uvedeného nejpozději do 14 dnů od řádného a naplněného odstoupení od smlouvy ( tzn. prodejce obdržel odstoupení od kupní smlouvy i vrácené zboží ).

11.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

     11.1  Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

12.  ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

     12.1  Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího.

     12.2  Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

13.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

     13.1  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

     13.2  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

     13.3  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

     13.4  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

     13.4  Kontaktní údaje prodávajícího, adresa pro doručování:

Gadeo.cz
Kouřimského 2532
39301 Pelhřimov

 

 V Pelhřimově, dne 1.1.2024